Nasze usługi

skontaktuj się z nami:

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Vector-24.pl

NIP:  6443547189,  Regon: 382355201,  KRS: 0000764231,  BDO:  000117851

Adres do korespondencji: 41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 272

tel. 511 672 769 lub 514 815 212

Nasze konto – PKO BP:   94 1020 2498 0000 8702 0666 6848

pobierz – zlecenie usługi

Zgodnie z prawem do obowiązków zarządców dróg (m.in. Gmin) należy utrzymanie porządku na drodze, w tym sprzątanie po kolizjach, wypadkach oraz innych zdarzeniach drogowych (jeśli uchylił się od tego sprawca).

Straż Pożarna ma obowiązek przeprowadzić akcję ratowniczo – gaśniczą i udrożnić przejazd drogą, neutralizuje wyłącznie odpady niebezpieczne. W większości przypadków odpady pokolizyjne lub powypadkowe nie są odpadami niebezpiecznymi…

(art. 4 pkt. 20,  art. 19 ust. 1,  art. 20 pkt. 4 i 11 ustawy o drogach publicznych, art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 3 ust. 1 pkt 13 i 19, art. 101 ustawy o odpadach, rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, ustawa o Straży Pożarnej, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, KG PSP – „Zasady postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach”).

Sprzątamy odpady będące skutkiem zdarzenia drogowego
(także np. rozsypany lub rozlany na jezdni transportowany ładunek)
również na zlecenie sprawcy – prosimy o tel. 514 815 212

pobierz – zlecenie usługi

 

19-01-27_Peugeot_Partner_1-1024x644 Nasze usługi
Jeden z pojazdów naszej Fundacji, wyposażony w homologowane oznakowanie i oświetlenie

Nasza Fundacja oferuje  BEZPŁATNE USŁUGI zarządcom dróg (Gminom) w zakresie:

 • usuwania skutków zdarzeń drogowych (kolizji, wypadków, zdarzeń losowych itp.), kolokwialnie: sprzątania po kolizjach, wypadkach i innych zdarzeniach drogowych
 • okresowego zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych (kolizji, wypadków itp.)
 • usuwania skutków zdarzeń, wskutek których powstały odpady (inne niż niebezpieczne w rozumieniu ustawy)
 • zbierania i neutralizowania wszelkiego typu zanieczyszczeń w/w substancjami
 • neutralizacji odpowiednimi, atestowanymi sorbentami oraz dyspergentami substancji ropopochodnych, wycieków, plam oleju, paliw, płynów eksploatacyjnych itp.
 • zbierania i transportowania w/w substancji w celu ich przemieszczenia / neutralizacji / recyklingu

W/w usługi na drogach publicznych (woj. śląskie, niebawem inne województwa), wykonujemy w porozumieniu oraz za zgodą zarządców dróg, przez 24 godziny na dobę oraz siedem dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Na terenie prywatnym możemy wykonać usługę na zlecenie właściciela.

sprzatanie-DSC_0038-300x172 Nasze usługi
pracowaliśmy przy takim zdarzeniu…

Przed przystąpieniem do działań zabezpieczamy miejsca zdarzeń drogowych poprzez ich odpowiednie oznakowanie (i oświetlenie) homologowanym sprzętem, ułatwiając pracę funkcjonariuszom Policji oraz Straży Pożarnej. Używamy do tego celu m.in. lamp wczesnego ostrzegania, pachołków drogowych, flar ostrzegawczych, lamp błyskowych itp. Pracujemy także w nocy, dysponujemy wydajnymi lampami przestrzeni roboczej LED oraz przenośnymi halogenami oświetleniowymi na statywach.

Nasza Fundacja jest wpisana do ogólnopolskiego rejestru – Baza Danych o Odpadach. Posiadamy ponadto przydatne przeszkolenia (także uprawnienia) m.in. w zakresie kierowania ruchem drogowym, ratownictwa drogowego oraz pierwszej pomocy BLS/AED. Posiadamy odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie. Obsłużyliśmy już wieleset zdarzeń drogowych, usuwaliśmy także wycieki płynów (olejów, paliw) na bardzo długich odcinkach dróg.

Po podpisaniu stosownej umowy – usługi dla Gmin świadczymy nieodpłatnie!

Pracowaliśmy przy bardzo wielu zdarzeniach drogowych, poniżej zaledwie kilkanaście naszych zdjęć…

zobacz artykuł – Kto sprząta po wypadkach?

wykrzyknik-150x300 Nasze usługiNastępstwem wypadku, kolizji lub innego zdarzenia drogowego są zazwyczaj odpady inne niż niebezpieczne, w tym szczególnie: metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, szkło, substancje ropopochodne, płyny eksploatacyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu; w przypadku pojazdów transportu – także przewożony ładunek.

Dopóki znajdują się w pasie drogowym, zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Powinny być zatem usunięte natychmiast po zdarzeniu drogowym, tj. zaraz po zakończeniu akcji ratowniczej oraz czynności wykonywanych przez Policję.

 

Sprzątanie po kolizjach, wypadkach oraz innych zdarzeniach drogowych nie jest obowiązkiem funkcjonariuszy Straży Pożarnej!

KG-PSP_Zasady-działan-ratown-215x300 Nasze usługi
KG PSP – Zasady prowadzenia działań ratowniczych – pobierz

Strażacy mają przeprowadzić akcję ratowniczo-gaśniczą oraz udrożnić przejazd. W praktyce oznacza to, że  „spychają” odpady pokolizyjne z jezdni na pobocze drogi. Strażacy nie mają odpowiedniego sprzętu i narzędzi, aby zbierać i transportować „zwykłe” odpady, zgodnie z prawem nie mogą tego robić.

Z uwagi na specyfikę zdarzeń drogowych, wymagana jest zatem błyskawiczna interwencja odpowiednio wyposażonej jednostki, która właściwie zabezpieczy miejsce zdarzenia drogowego (także w nocy), zbierze i usunie w celu neutralizacji (recyklingu) odpady będące następstwem zdarzenia drogowego.

DSC_0007-300x168 Nasze usługi
pracowaliśmy tutaj…

Do zadań Straży Pożarnej należy wyłącznie usuwanie substancji niebezpiecznych – w ogromnej większości zdarzeń drogowych takie nie występują.

Zadania Straży Pożarnej (PSP i OSP) regulują m.in. ustawa o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenie MSWiA z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz dokument Komendy Głównej PSP „Zasady postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach”.

Pracowaliśmy przy bardzo wielu zdarzeniach drogowych, poniżej zaledwie kilkanaście naszych zdjęć…

Obowiązek sprzątania po kolizjach, wypadkach i innych zdarzeniach drogowych spoczywa na zarządcy drogi. Sprzątanie po kolizjach, wypadkach, innych zdarzeniach drogowych nie jest sprzątaniem „odpadów komunalnych” – to jest inny rodzaj odpadów.

Koszty takich działań nie mogą być ponoszone z pieniędzy publicznych – zgodnie z obowiązującym prawem koszty sprzątania po kolizjach, wypadkach itp. ma obowiązek pokryć sprawca kolizji, wypadku czy innego zdarzenia drogowego (z polisy ubezpieczeniowej).

 

19-01-27_Peugeot_Partner_2-300x217 Nasze usługi
Jeden z pojazdów naszej Fundacji, wyposażony w homologowane oznakowanie i oświetlenie

Na terenach prywatnych (placach, parkingach itp.) możemy wykonywać w/w usługi na zlecenie właściciela lub na zlecenie sprawcy za zgodą właściciela.

Nasze pojazdy są wyposażone w homologowane lampy błyskowe, lampy przestrzeni roboczej, oznakowanie typu U-26c, wykonane z homologowanej folii odblaskowej, także w homologowane lampy wczesnego ostrzegania spełniające wymogi normy EN 12352.

Używamy atestowanych środków chemicznych, odpowiednich sorbentów, dyspergentów oraz właściwego sprzętu (rozpylaczy, dozowników itp.) do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz innych płynów i substancji eksploatacyjnych.

Prosimy o kontakt mailowy – zarzad, odpowiemy niezwłocznie.

zobacz artykuł – Kto sprząta po wypadkach?

 

DSC_0007-1-300x174 Nasze usługi
pracowaliśmy tutaj…

Nasza Fundacja oferuje swoją pomoc
uczestnikom kolizji, ofiarom wypadków oraz katastrof drogowych

Zgodnie z naszym Statutem, naszym zadaniem jest także wypracowywanie odpowiednich standardów pomocy uczestnikom kolizji, ofiarom wypadków oraz katastrof drogowych, wykonywania usług usuwania skutków zdarzeń drogowych (sprzatania po kolizjach i wypadkach).

W tym celu zbieramy i analizujemy odpowiednie dane z całego kraju, w tym także pozyskane z odpowiednich służb (Policja, Straż Pożarna i in.). Współpracujemy z organami władzy publicznej oraz innymi podmiotami, w tym szczególnie słuzbami ratowniczymi. Opracowujemy i przedstawiamy organom władzy publicznej nasze wieloaspektowe analizy stanu bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa drogowego, ochrony ludności oraz środowiska naturalnego. Monitorujemy oraz proponujemy odpowiednie rozwiązania prawne, sprzyjające zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

za zgodą Osób zainteresowanych
możemy pomóc i/lub przystąpić do postępowań sądowych i administracyjnych
(także mandatowych)   dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

DSC_0003-300x161 Nasze usługi
pracowaliśmy przy tym zdarzeniu…

 

Ponadto nasza Fundacja oferuje usługi w zakresie:

 • hostingu, tj. udostępniamy konta e-mail oraz domeny (adresy internetowe)
 • udostępniania gotowych portali z system zarządzania treścią (np. WordPress, Drupal, Joomla)
 • administrowania stronami, prowadzenia ich, tworzenia treści i ich aktualizacji
 • tworzenia i prowadzenia portali, stron internetowych, społecznościowych itp.
 • działalności dziennikarskiej, w tym także korekty i adiustacji

Szczegółowe zasady w/w współpracy do ustalenia – prosimy o kontakt : zarzad (at) vector.24.pl